Adatkezelési tájékoztató

KÉRJÜK AZ ALÁBBI TÁJÉKOZTATÁST FIGYELMESEN OLVASSA EL,
ÉS NE ADJA MEG ADATAIT, AMENNYIBEN AZ ALÁBBI FELTÉTELEKKEL NEM ÉRT EGYET.

 

Adatkezelési nyilatkozat

Részletes, konkrét és megfelelő tájékoztatás birtokában, visszavonásig, kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a Trondheim Consulting Kft.  (ce: 1148 Budapest, Kerepesi út 52.; cégjegyzékszáma: 01-09-285920; a továbbiakban: „Trondheim Kft.”) az önkéntesen – azaz erre vonatkozó jogszabályi vagy szerződéses kötelezettség nélkül -, megadott személyes adataimat az általam kért tájékoztatás megadása, ill. az esetleges szerződés kötés  céljából kezelje (így különösen, de nem kizárólagosan megkeresésemre a termékekkel kapcsolatban részemre ingyenesen tájékoztatást, információt küldjön). A hozzájárulásom visszavonásig érvényes. Tudomásul veszem, hogy az adatszolgáltatás alapján postai úton, telefonon, illetve e-mailen kaphatok választ, ill. megkeresést a Trondheim Kft. részéről.

Az önkéntes adatszolgáltatás elmaradása esetében, a Trondheim Kft. nem gyakorolja az adatkezelés célját megvalósító tevékenységeket az érintett vonatkozásában.

 

Kezelt személyes adatok köre

A Trondheim Kft. az Ön által megadott személyes adatokat – név, e-mailcím, lakcím, levelezési cím, munkahely megnevezése – kezeli.

 

Adatkezelés célja

Az Ön által megadott adatokat a Trondheim Kft. mint adatkezelő bizalmasan, a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályoknak – így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban: Info tv.), valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvénynek, illetve a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló EU 2016/679 rendeletnek (GDPR – General Data Protection Regulation) – megfelelően kezeli, és azokat elsősorban az Ön által igénybe venni kívánt szolgáltatások teljesítésére (ideértve a Hűségkártya programban való részvételhez szükséges regisztrációt is), valamint termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos információk eljuttatására, hírlevél küldésére, kapcsolattartásra használja fel, továbbá statisztikai kiértékeléshez, illetve piackutatási célokra.

 

Adattovábbítás

Ön kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Trondheim Kft. az Ön személyes adatait leányvállalatainak vagy társult vállalkozásainak, ügynökségeinek átadja. Az Ön személyes adatainak a Trondheim Kft tartozó vállalkozás részére történő átadás esetén, a Trondheim Kft. még az adatok átadása előtt tájékoztatja Önt a tervezett adatátadásról. A Trondheim Kft az Ön adatait áruba nem bocsátja, azokat kizárólag az Ön által igénybe venni kívánt szolgáltatások teljesítésére, valamint termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos információk eljuttatására, kapcsolattartásra használja fel, valamint statisztikai kiértékeléshez, illetve piackutatási célokra.

 

Adatkezelés időtartama

Az Ön által megadott személyes adatok az adatkezelési cél megvalósulását követően, illetve az Ön erről szóló írásbeli kérelme esetén kerülnek törlésre, eddig az időpontig a Trondheim Kft jogosult az Ön személyes adatinak kezelésére.

Abban az esetben, ha nem kívánja, hogy a továbbiakban megkeressük Önt, vagy adatai kezeléséhez a továbbiakban nem kíván hozzájárulni, hozzájárulását bármikor, bármilyen korlátozás vagy indokolás nélkül díjmentesen visszavonhatja az alább címen: Trondheim Consulting Kft Kft., 1148 Budapest Kerepesi út 52. (a borítékon kérjük tüntesse fel a lakópark nevét is).

 

Adatbiztonság

A Trondheim Kft. biztosítja az Ön személyes adatainak biztonságát, továbbá végrehajtja azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint bevezeti azokat az eljárási szabályokat, melyek az Ön személyes adatainak megfelelő szintű védelmét garantálják.

 

Az adatkezeléssel érintett személyek jogai

A Trondheim Kft. lehetőséget biztosít Önnek arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, ill. arról, hogy történik-e Önre vonatkozó adatkezelés és ha igen, akkor mely adatait kezelik. Kérheti a személyes adatai zárolását, helyesbítését, a kezelt adatai körének korlátozását és az adatai törlését az adatkezelőhöz címzett nyilatkozattal, írásban a lakópark igazgatóságának címezve, a 1148 Budapest Kerepesi út 52. címen, vagy a hello@uniparkmiskolc.hu e-mail címen.

Bárki kérheti, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatokat olvasható formátumban (pl. .doc, .pdf stb.) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a Trondheim Kft., mint eredeti adatkezelő.

Ezen kívül Önt megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is.

További kérdéseivel forduljon bizalommal hozzánk.

 

Jogorvoslat

Abban a nem várt esetben, ha az Ön által megadott személyes adatokkal kapcsolatos jogokat megsértik, Ön az Info tv. szerint az illetékes adatvédelmi hatósághoz (jelenleg a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága, címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.).

Az illetékes adatvédelmi hatóság döntésétől függetlenül az Infotv. 22. § (1) bekezdése alapján az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény általános illetékességi szabályai mellett.

Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket az Info.tv. 14.§ -23.§, valamint az 52.§-71.§ és az EU 2016/679 rendelet VIII. fejezete tartalmazza.

Kérdésed van? Lépj velünk kapcsolatba!

1115 Budapest, Bartók Béla út 152. +36 30 182 4400 hello@uniparkbuda.hu Facebook
Műszaki leírás Adatvédelemi tájékoztató